Trường mầm non thông báo kết quả xếp loại viên chức năm học 2020 – 2021

Tháng Bảy 23, 2021 3:55 chiều
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN NGHĨA AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   18   /TB-TrMN

 

           Nghĩa An, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường mầm non Nghĩa An thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Vũ Thị Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Mai Thị Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3  Nguyễn Thị Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Cao Thị Nhâm Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5  Mai Thị Hồng Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6  Mai Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
8 Cao Thị Thu Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Phan Thị Bích Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11  Mai Thị Thúy Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Bùi Thị Phượng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Trần Thị Tảo Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Lại Thị Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15  Vũ Thị Hồng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16  Tống Thị Nhẫn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thị Thái Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
18 Đoàn Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Lê Thị Lương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20  Hoàng Thị Nhị Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Nguyễn Thị Nương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Phạm Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Bùi Thị Hồng Thắm Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
24 Mai Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Ngô Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Phan Thị Huế Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
27 Mai Thị Liên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Thị Cúc Tổ phó Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT huyện ;

– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 Nguyễn Thị Hà