Ngày chủ nhật xanh

Tháng Năm 7, 2018 7:49 sáng

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường tuần đầu hàng tháng năm 2018.

Thực hiện Công văn số 60/PGDĐT ngày 16/3/2018 về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường .

Để việc tổng ra quân làm vệ sinh môi trường ngày 6/5/2018 đạt hiệu quả, Nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau:

  • Xây dựng kế hoạch cụ thể về địa điểm, đối tượng tham gia làm vệ sinh môi trường.
  • Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các đối tượng khi tham gia làm vệ sinh môi trường.
  • Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để huy động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thôn xóm cùng hưởng ứng tham gia.
  • Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ giáo viên tham gia làm vệ sinh môi trường20180506_075143[1] 20180506_075148[1]